W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Uchwała Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565).
2. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
3) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną (Należy złożyć oryginał dokumentu lub jego odpis sporządzony zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokument może być również poświadczony za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Gospodarki Odpadami. Opłata skarbowa za urzędowe poświadczenie zgodności wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy).
4) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.
5) Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.);
6) Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
3. Opłaty:
 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- 53,50 zł –o płata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
- 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód  uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Stolno lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno nr: 41 9511 0000 0016 1969 2000 0130.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.
4. Termin załatwienia:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa jest załatwiana w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
5. Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: Zgodnie z art. 7 ust. 6b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stolno.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane